Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I
Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky") zapsaného ústavu Fokus Labe, z.ú., se sídlem Stroupežnického 1392/7, 400 01  Ústí nad Labem, IČ: 44226586, registrovaného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. U 111 (dále jen „Prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva") uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující") prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese eshop.fokuscatering.com a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Gastroweb").

1.2. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.3. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Ujednání Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními na webových stránkách Gastrowebu.

1.4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření.

Článek II
Databáze objednávek

2.1. Každá provedená objednávka Kupujícím na Gastrowebu, bude automaticky přiřazena k unikátnímu identifikátoru, kterým je adresa elektronické pošty Kupujícího (dále jen „Identifikátor“), který slouží pouze k administraci objednávek zaslaných Kupujícím.

2.2. Pro správné založení objednávky, je Kupující povinen vyplnit všechna povinná pole objednávkového formuláře, především platnou adresu elektronické pošty, ke které má být objednávka přiřazena. K adrese elektronické pošty Kupujícího jsou přiřazena veškerá data nezbytná k uzavření Kupní smlouvy.

Článek III
Uzavření kupní smlouvy

3.1. Gastroweb obsahuje seznam výrobků nabízených Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených výrobků. Ceny nabízených výrobků jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje výrobků a cen těchto výrobků zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Gastrowebu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje výrobků umístěné na Gastrowebu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto výrobků.

3.2. Gastroweb může obsahovat také informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků, je-li to pro dané výrobky relevantní. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním výrobků jsou nerelevantní pro výrobky, jejichž cena je na Gastrowebu uvedena jako konečná.

3.3. Pro objednání výrobků vyplní Kupující objednávkový formulář na Gastrowebu.

3.4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupující povinen řádně zkontrolovat objednávku, a pravdivě vyplnit povinná pole objednávkového formuláře, především adresu elektronické pošty, telefonní číslo, jméno a příjmení, odběrné místo a potvrdit souhlas se seznámením se s těmito Obchodními podmínkami. Souhlas se seznámením se s Obchodními podmínkami Prodávajícího uděluje Kupující klepnutím na tlačítko „Odeslat“ a zároveň tak odešle objednávku Prodávajícímu.

3.5. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři, že objednávku přijal. Zároveň Prodávající přiřadí objednávce status „přijatá objednávka“ a objednávku zařadí k příslušnému Identifikátoru. Kupující je oprávněn telefonicky, nebo písemně „přijatou objednávku“ zrušit, měnit, či doplňovat.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (počet objednávaných výrobků, odběrného místa, výše kupní ceny, nesrozumitelných kontaktních údajů apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením a zpracováním objednávky přiřazením statusu „schválená objednávka“, jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že zpracováním „schválené objednávky“ nelze již objednávku zrušit, nebo jakkoli měnit, či doplňovat, není-li v Kupní smlouvě ujednáno jinak (zpravidla v těle potvrzovací elektronické zprávy).

3.8. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které nedodrželi ustanovení Obchodních podmínek, nebo již dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu. V takových případech je Prodávající oprávněn „přijatou objednávku“ stornovat přiřazením statusu „stornovaná objednávka“. Informaci o stornované objednávce zašle Prodávající na adresu elektronické pošty Kupujícího v okamžiku, kdy ke stornu objednávky došlo. Kupující je oprávněn se ke „stornované objednávce“ telefonicky, nebo písemně vyjádřit a po dohodě s Prodávajícím přiřadit objednávce status „schválená objednávka“.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Článek IV
Kupní cena a platební podmínky

4.1. Cenu výrobků a případné náklady spojené s dodáním výrobků dle Kupní smlouvy může Kupující hradit v hotovosti. Veškeré platby probíhají výhradně v české měně. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním výrobků. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním výrobků, jeli to pro dané výrobky relevantní.

4.2. Celková kupní cena je splatná jednou měsíčně zpětně, není-li v Kupní smlouvě ujednáno jinak. V případě, že Kupující již nevyužije svůj Identifikátor k další objednávce, je celková kupní cena splatná ihned.

4.3. Celkovou kupní cenou se rozumí součet všech kupních cen, za všechny dosud neuhrazené objednávky souhrnně, evidovaných pod Identifikátorem Kupujícího. Prodávající je povinen k celkové kupní ceně vystavit Kupujícímu příjmový pokladní doklad. Pokud bude Prodávajícímu vydána platba za výrobky, bez řádně vyplněného a orazítkovaného příjmového pokladního dokladu, nenese Prodávající odpovědnost za uskutečněná peněžní plnění plynoucí z Kupní smlouvy. Kupující je povinen pečlivě uschovat příjmový pokladní pro případnou kontrolu.

Článek V
Odstoupení od Kupní smlouvy

5.1. S výjimkou případů upravených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") či jiných případů, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí výrobků. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí výrobků, a to na adresu ekonomického úseku Prodávajícího, Fokus Labe, Koněvova 18, 400 01  Ústí nad Labem.

5.2. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Výrobky musí být Prodávajícímu zaslány nebo předány bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení. Výrobky musí být Prodávajícímu vráceny nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Platba za vrácené zboží bude Kupujícímu vyplacena hotově proti předání zboží do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení. 

5.3. Kupující bere na vědomí, že pokud výrobky vrácené Kupujícím budou poškozeny, opotřebeny či částečně spotřebovány, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Ustanovení § 1833 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

5.4. Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na výrobky uvedených §1837 Občanského zákoníku, zejména na výrobky, které

  • byly upraveny na přání Kupujícího
  • podléhají rychlé zkáze
  • mají krátkou dobu minimální trvanlivosti
  • nebyly reklamovány ihned při převzetí
  • byly nenávratně smíseny s jinými výrobky
  • Kupující vyňal z obalu a z hygienických důvodů je není možné vrátit

5.5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení výrobků je Prodávající povinen neúčtovat Kupujícímu kupní ceny vrácených výrobků.

Článek VI
Přeprava a dodání výrobků

6.1. Způsob dodání výrobků volí Kupující v objednávkovém formuláři na Gastrowebu vyplněním odběrného místa v textovém poli „Organizace/Firma“. Odběrné místo je do schválení objednávky Prodávajícím nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s tímto odběrným místem.

6.2. Prodávající je povinen buďto sám anebo prostřednictvím dopravce dodat výrobky na odběrné místo a Kupující je povinen je na odběrném místě převzít.

6.3. Nepřevezme-li Kupující výrobky při dodání ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené Prodávajícím, Kupní smlouva se od počátku ruší a Prodávající je oprávněn po Kupujícím ke kupní ceně výrobků požadovat poplatek za správu objednávky ve výši 100 Kč (slovy: Jedno sto korun českých).

6.4. Při převzetí výrobků od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů výrobků a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci, nebo přímo Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující výrobky od přepravce převzít. Převzetím výrobků Kupující stvrzuje, že výrobky splňovaly všechny podmínky a náležitosti, co do počtu, množství, vizualizace a nepoškozeného obalu a na případnou pozdější reklamaci nemůže být brán zřetel s výjimkou bodu 7.4.

6.5. V případě, kdy si Kupující nemůže osobně převzít výrobky, je Kupující oprávněn požádat o nepřímé doručení výrobků. Kupující je povinen Prodávajícímu sdělit jak mají být výrobky doručeny (třetí osobě, na sběrném místě, apod.). V případě nepřímého doručení výrobků Prodávající neručí za vady uvedené v bodě 6.4. a na případnou reklamaci z nepřímého doručení výrobků nebude brán zřetel.

Článek VII
Práva z vadného plnění a reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané výrobky jsou ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že jsou bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že jsou výrobky v ujednaném počtu, množství, jakosti a provedení. Informace o výrobcích uvedených na Gastrowebu mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaných výrobků.

7.3. V případě, že mají výrobky při převzetí Kupujícím vady, náleží Kupujícímu práva z vadného plnění dle § 2099 Občanského zákoníku.

7.4. Kupující bere na vědomí, že výrobky určené k okamžité spotřebě, které převzal od přepravce podle bodu 6.4., lze reklamovat po porušení obalu pouze tehdy, pokud výrobek neodpovídá jakosti (deklarovanému složení výrobku) a výrobek nebyl spotřebován do výše 50% množství. Reklamaci takového výrobku lze akceptovat pouze do 30 minut od doby převzetí výrobků Kupujícím. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

7.5. Je-li reklamace oprávněná má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl předmět Kupní smlouvy do stavu odpovídajícího „schválené objednávky“. Není-li to ze strany Prodávajícího možné, může Prodávající nabídnout Kupujícímu obdobný výrobek ve stejné kvalitě za stejnou Kupní cenu. Pokud Kupující s nabídkou nebude souhlasit je povinen Prodávající takové výrobky vyjmout z Kupní smlouvy a nepožadovat za ně po Kupujícím peněžní plnění.

Článek VIII
Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Gastroweb (včetně fotografií nabízených výrobků) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Gastroweb.

8.2. Kupující není oprávněn při využívání Gastrowebu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Gastrowebu. Gastroweb je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Gastrowebu nebo v důsledku Gastrowebu v rozporu s jejich určením.

Článek IX
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje") a to k marketingovým a obchodním účelům Prodávajícího.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Zpracováním Osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících výrobky nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetí osobě.

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje na Gastrowebu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

9.4. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu ekonomického úseku Prodávajícího.

9.6. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s výrobky, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

9.8. Působnost dozorového a dohledového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, na který se může Kupující obrátit při porušení ochrany jeho Osobních údajů Prodávajícím.

Článek X
Závěrečná ustanovení

10.1. Případné spory z Kupní smlouvy uzavřené podle těchto Obchodních podmínek mohou být řešeny mimosoudně v mediačním či rozhodčím řízení, uzavřou-li strany sporu mediační či rozhodčí smlouvu. Zahájením mimosoudního řešení sporu není dotčeno právo Kupujícího obrátit se na orgány dohledu a státního dozoru.

10.2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo osobně. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být doručeno Prodávajícímu písemně v listinné podobě. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v databázi objednávek jako Identifikátor.

10.3. Pokud vztah související s užitím Gastrowebu nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5. Kontaktní údaje prodávajícího:


Kancelář ekonomického úseku: Fokus Labe, z.ú., Koněvova 18, 400 01  Ústí nad Labem
Sídlo spolku: Fokus Labe, z.ú., Stroupežnického 1372, 400 01  Ústí nad Labem

10.6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2022.